Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

"KUCING KEMBANG TELON" (Sandiwara Radio Berbahasa Jawa Bagian Pertama)

Karya Rita Nuryanti

Sepuluh Besar Lomba Menulis Sandiwara Radio Kundha Kabudayan DIY 2020 dan telah disiarkan di Radio Sonora pada hari Jumat, 25 Des 2020 pukul 14.00

Kucing Kembang Telon, Sandiwara Radio
PARAGA

Prapto

:

Wong lanang, laden tukang, umur udakara 26 taun, tresna marang sisihan. Percaya lan wedi banget marang gugon tuhon. Sumelang numusi, mula ora eman kelangan wragad murih ora kena walat.

Warsini

:

Sisihane Prapto, umur 23 taun. Satemene ora percaya marang gugon tuhon, nanging karana ngajeni bojo, anane mung manut lan nayogyani apa kang ditindakake Prapto.

Lardi

:

Wong lanang, blantik wedhus, umur 55 taun. Gagak nganggo laring merak. Ketoke apik lan nulungi, satemene kanggo nutupi pakartine kang ala. Mblithuk alus kanthi pawadan gugon tuhon.

Pak Broto

:

Priyayi, juragan sugih, umur 50 taun. Rejekine tansaya mbayumili kalane ketekan kucing kembang telon. Mula percaya banget yen kucing kembang telon bisa njalari tekane kanugrahan.

Bu Broto

:

Garwane Pak Broto, umur 48 taun. Satemene ora percaya marang gugon tuhon kaya Pak Broto, nanging karana bekti lan wedi bisane mung meneng wae lan ngombyongi karepe Pak Broto.

Ninis

:

Putrane Pak Broto. Ayu, pinter, 27 taun. Dadi dokter lan kepengin nuduhake yen gugon tuhon kasebut kurang trep cak-cakane.

PERANGAN 1

PARAGA : PRAPTO, LARDI

ALAM PADESAN ING WAYAH ESUK KANG ASRI, ADOH SAKA KARAMEYAN

1. MUSIK

Suara gamelan (LAMAT-LAMAT, NGGAMBARAKE SWASANA PADESAN)

2. SFX

Keprungu swara motor tuwa disetater (KANTHI LON-LONAN MLAKU)

3. NARATOR

Kanthi ati kang mbedhudhug seneng, Prapto mecaki dalan tumuju menyang kutha nganggo motor tuwa. Ya mung motor weton taun 80an kuwi kang diduweni. Mangkonoa Prapto tansah muji syukur ing ngarsane Gusti kang akarya jagad. Sanadyan panguripane mung prasaja, bisa sinebut saanane, nanging rasane ora uwal saka kabagyan. Panggaotane minangka laden tukang, bisa kanggo nyukupi kabutuhan saben dinane, sanadyan ya mung dicukup-cukupke. Kaluwih Warsini, kenya nunggal desa kang dinikahi rong taun kepungkur, saiki wis ngandheg ngancik sangang wulan. Prapto pancen gemi. Ora ngurangi dhuwit blanja kanggo Warsini, Prapto bisa nyelengi. Prapto kepengin gawe kejutan kanggo Warsini. Kanthi nglimpekake Warsini kang lagi umbah-umbah, Prapto kepengin nukokake ubarampene wong duwe bayi. Sinambi nyekel stang motor, pikirane Prapto nglambrang, mbayangake kepriye mengko tanggapane Warsini kalane dheweke bali mulih kanthi mbrengkut nggawa oleh-oleh.

4. PRAPTO

Lho..., lho, priye ta iki? (PRAPTO GRAGAPAN). Aaa...dhuh Gusti! (PRAPTO TIBA NJEKENGKANG).

5. SFX

Keprungu motor gembrobyag ambruk lan swara kucing meang-meong sajak kelaran (SAKAWIT SERU, SUWE-SUWE LIRIH LAN BANJUR MANDHEG)

6. PRAPTO

Adhuh..., adhuh..., kepriye iki? (MRINGIS KELARAN, SIKIL LAN SIKUTE DIELUS-ELUS). Kepriye, iki mau kok nganti glangsaran kaya ngene? (MRIPATE CLILANG-CLILENG, NYAWANG KIWA TENGEN). Ha?!! Nabrak kucing, mati?!! (KAGET, KAMITENGGENGEN). Astaqfirullah....

7. SFX

Keprungu plag-pleg, sandhal japit dinggo mlayu (SAKAWIT LAMAT-LAMAT, SAYA SUWE SAYA CETHA)

8. LARDI

Wonten menapa Kisanak? (NGEDEGKE PRAPTO NULI NGEDEGKE MOTOR). Kadospundi larah-larahipun kok saged dhawah mekaten?

9. PRAPTO

Rumaos kula menika inggih namung alon-alon kemawon anggen kula numpak motor, kok ngertos-ngertos dhawah, kepara malah nabrak kucing lan ngantos tiwas mekaten. Kepripun niki, kula dadi ndhredheg lan wedi? (TANGAN SEDHAKEP, AWAK GEMETER).

10. LARDI

Nabrak kucing? (MRIPAT CLILENGAN) O.., nggih..., nggih! wadhuh, lha drawasi niki. Kucing lumrah mawon mbilaheni, napa malih kucing kembang telon!

11. PRAPTO

Mbilaheni pripun? (RADA GROYOK)

12. LARDI

Ngaten Mas.., Mas sinten? (NGULUNGKE TANGAN NGAJAK SALAMAN)

13. PRAPTO

Prapto (NAMPANI SALAMANE LARDI). Panjenengan Pak sinten?

14. LARDI

Lardi (MENENG SEDHELA SAJAK MIKIR). Ngaten, Mas Prapto. Miturut gugon tuhon saking simbah-simbah rumiyin, tiyang mateni kucing, kasengaja utawi boten, ing tembe, utawi kantun nengga wekdal kemawon, badhe nemahi lelakon ingkang boten sae. Gampilipun, cilaka. Menapa malih menawi sisihanipun nembe nggarbini, boten mokal menawi saged numusi dhateng jabang bayi.

15. PRAPTO

Numusi kadospundi, Pak Lardi? (ATI TAB-TABAN, AWAK WEL-WELAN)

16. LARDI

Panjenengan kok pucet lan ndhredheg kados mekaten? Nyuwun sewu, menapa keng garwa saweg ngandheg?

17. PRAPTO

Inggih (NDHUNGKLUK)

18. LARDI

Wadhuh, dipun apunten, menawi mekaten. Boten wonten niyat kula kangge meden-medeni panjenengan, Mas Prapto.

19. PRAPTO

Boten, Pak Lardi. Kula malah ingkang matur nuwun, pun sanjangi. Mangga kula aturi walaka kemawon.

20. LARDI

Kasinggihan menawi kersa panjenengan mekaten. Nanging niki kula mung nalurekke pangandikane para leluhur, lho. Criyosipun, jabang bayi mangke saged..., saged lho, boten mesthi..., badhe kirang sampurna badanipun. (LIRIH, MEH ORA KEPRUNGU)

21. PRAPTO

Cacad?!!!

22. LARDI

Dereng temtu, Mas Prapto. Wonten pambudidaya murih kalis saking bebendu menika sinambi nyenyuwun ing ngarsanipun ingkang Maha Kuwaos.

23. PRAPTO

Caranipun, Pak Lardi?

24. LARDI

Kucing menika panjenengan asta kondur, panjenengan rumat kados dene ngrumat tiyang ingkang tilar donya. Pun buntel mori lajeng dipun pendhem mujur ngaler. Menawi sampun, sanes wekdal panjenengan tindak mriki malih, sowan dhateng ingkang kagungan kucing saperlu nyuwun pangapunten lan kapurih ngeklasaken kucingipun.

25. PRAPTO

O nggih..., nggih! matur nuwun, Pak Lardi. (MENENG SEDHELA) menawi kula nyuwun tulung saged boten, Pak Lardi?

26. LARDI

Sauger saged kemawon, kula sagah, Mas Prapto. Menapa, ta?

27. PRAPTO

Ngaten, Pak Lardi. Estri kula rak boten remen dhateng kucing. Menawi kula wangsul mbeta kucing, gek mati, napa malah boten bengok-bengok. Pramila nyuwun tulung, kucing menika panjenengan rumat ingkang samesthinipun, sisan damel, panjenengan matur ingkang kagungan kucing, saestu kula nyuwun pangapunten lan boten sengaja. Menika wonten arta sekedhik, lan menawi kirang panjenengan saged tindak dhateng gubug kula ing dhusun Banyuripan. (MBUKAK DHOMPET, NGULUNGAKE DHUWIT 500 EWU MARANG LARDI)

28. LARDI

Panjenengan pitados dhateng kula? (NAMPANI DHUWITE PRAPTO) Kula mangertos kok sinten ingkang kagungan kucing menika. Mugi-mugi panjenenganipun saged nampi kasunyatan. (MENENG SEDHELA) Sejatosipun, badhe tindak pundi ta menika kala wau?

29. PRAPTO

Sejatosipun kula badhe dhateng peken Wonosari, numbasake ubarampe kangge mapag laire jabang bayi, jebul manggih alangan menika. Nggih sampun, arta telas, tak wangsul mawon.

30. LARDI

Pancen inggih kedah makaten, Mas Prapto. Menika pratandha kirang sae, langkung prayogi kondur kemawon, boten perlu nglajengaken lampah. Tan wurunga, mangke manggih reribet malih.

31. PRAPTO

O, inggih. Kula matur nuwun sanget Pak Lardi, dene panjenengan sampun kersa mitulungi kula, lan ugi nyuwun pangapunten sampun damel repot.

32. LARDI

Boten dados menapa, Mas Prapto. Sampun wajibing titah, lung-tinulung dhateng sesamining agesang. Tumindak kabecikan menika boten badhe muspra, Mas Prapto. Lha rak ngaten.

33. PRAPTO

Inggih, Pak Lardi. Kula nyuwun pamit, badhe wangsul. Pareng....

34. LARDI

Mangga..., mangga

35. SFX

Keprungu motor tuwa disetater (SAKAWIT CETHA, SAYA SUWE SAYA ORA KEPRUNGU)

** Bersambung ke bagian 2 **

Kusworo, M. Pd.
Kusworo, M. Pd. Mencoba menulis pengalaman, agar bisa dibaca oleh orang lain, semoga bermanfaat. Nomor Whatsapp +6281326649494