Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

"KUCING KEMBANG TELON" (Sandiwara Radio Berbahasa Jawa Bagian 4)

Karya Rita Nuryanti

Sepuluh Besar Lomba Menulis Sandiwara Radio Kundha Kabudayan DIY 2020 dan telah disiarkan di Radio Sonora pada hari Jumat, 25 Des 2020 pukul 14.00

Kucing Kembang Telon, Sandiwara Radio

PERANGAN 4

PARAGA : PRAPTO, WARSINI, LARDI

RUANG TAMU OMAHE PRAPTO JAM 9 ESUK

102. MUSIK

Gamelan (LIRIH, SEDHIH)

103. NARATOR

Sanadyan perkara nabrak kucing wis rampung urusane, nanging Prapto meksa goreh atine. Pratelane Lardi kang jare bisa numusi mring jabang bayi tansah cumithak ing pangangen, njalari ora jenjem. Turu ora bisa angler, nyambutgawe tanpa greget lan klelar-kleler, mangan uga krasa sepa tanpa rasa. Saben dina tansah nglogog dhelog-dhelog, mbayangake kedadeyan ala kang sawayah-wayah bisa tumama.

104. SFX

Keprungu swara sandhal dinggo mlaku.

105. WARSINI

Ngapa ta Mas, saben dina kok mung ngalamun kaya ngono. Ketoke ora kurang anggonku nglipur lan ngyakinake njenengan yen kabeh mau mung omong kosong ngayawara, jan tanpa guna. Yen tetep kedlarung-dlarung ngono kuwi, malah isa njur numusi tenan lho, Mas!

106. PRAPTO

Kowe kok malah meden-medeni, War? Jare, awake dhewe duwe Allah? Pasrahke wae marang Allah, nyuwun pitulungane. Allah Maha Welas Asih marang kawulane, bakal ngijabahi yen pancen gelem nyuwun. Gene omonganmu saiki malik grembyang?

107. WARSINI

Ha ha ha.... (NGGUYU KEMEKELEN) Gene njenengan ki ngerti, Mas. Dhong sakjane. Ning ngapa ndadak sumelang wae. Ngeceh-ceh tenaga. Mbok wis sing sigrak, nggo temandang gawe tinimbang mung thenger-thenger tanpa guna.

108. PRAPTO

Iya, ya, War? Pinter tenan bojoku ki.

109. WARSINI

Cen, kok. Wiwit biyen, lagi ngerti pa?

110. SFX

Keprungu swara lawang dithothog uwong.

111. LARDI

Kula nuwun..., kula nuwun..., Mas Prapto.

112. PRAPTO

O, Pak Lardi. Mangga..., mangga, tindak mlebet.

113. LARDI

Inggih Mas Prapto, matur nuwun. Rebat cekap kemawon. Kula namung badhe ngabari menawi Den Broto, ingkang kagungan kucing menika, boten kersa menawi namung ganti rugi kalihatus ewu. Panjenenganipun ngersakaken kalih yuta. Yen ngantos seminggu panjenengan dereng nyaosi arta sakmenten, badhe pun lapuraken polisi.

114. PRAPTO

Ha?!! Polisi?!! Nggih ampun ngaten Pak Lardi, kula nyuwun keringanan. Mosok rong yuta? Lha dhuwit apa? Genah dikunjara tenan, aku.... Apa kelakon, anakku lair tanpa ketunggonan bapakne. Haaaa...., huaaa.... Dhuh Gusti.... (NANGIS KONTRANG-KANTRINGAN)

115. LARDI

Nggih nyuwun pangapunten, kula namung saderma nglantaraken.

116. WARSINI

Uwis, Mas. Nangis kaya bocah cilik. Yen ana tangga ngerti, dikira ana apa malah njur dadi rubungan. Apa ora isin? (TANGANE NGELUS PRAPTO) Ngaten, Pak Lardi. Sakmenika panjenengan kondur rumiyin mawon. Benjang menawi sampun wonten, panjenengan tindak mriki malih menapa kula terke. Teng nggene njenengan kenging, langsung daleme Pak Broto nggih boten napa-napa.

117. LARDI

O..., nggih, nggih! Kaliyan kula kemawon. Den Broto sampun masrahaken dhateng kula. Panjenenganipun namung nampi beres kemawon. Maklum, priyayi, boten sembarangan tiyang pikantuk sowan.

118. WARSINI

Beres, Pak Lardi. Kula boten badhe mblenjani. Yen pun nyekel arta kalih yuta, kula serahke njenengan.

119. LARDI

Nggih. ning ampun dangu-dangu. Kula kewuhan le semaur menawi pun tanjihke Den Broto.

120. WARSINI

Percaya mawon dhateng kula.

121. LARDI

O, nggih. Menawi mekaten kula nyuwun pamit.

122. PRAPTO LAN WARSINI

Mangga....

123. PRAPTO

War! Kowe ngomong mau sadhar apa nglindur?

124. WARSINI

Lha genah melek mlolo ngene kok. Genah sadhar limangatus persen ta ya.

125. PRAPTO

Njur dhuwit saka ngendi sing kok janjekke kuwi?

126. WARSINI

Ngene, Mas. Blas aku ora duwe panyakrabawa ala marang Pak Lardi. Sakuku ireng wae ora. Ning, manuta aku ya? Ayo, goncengan nyang daleme Pak Broto nggawa gedhang raja saktundhun sing kok tegor wingi sore kae. Ana suluhane ta?

127. PRAPTO

Lha kelingan ora, apa welinge Pak Lardi mau kae?

128. WARSINI

Kelingan. Mangkonoa, mosok iya wong Jawa, priyayi pisan, bakal tegel marang wong sekeng kaya awake dhewe. Sing penting ayo dicoba. Kepepete ditolak, ya nglesed ana emperan, suwe-suwe rak thukul welase.

129. PRAPTO

Njaluk keringanan apa gratisan?

130. WARSINI

Kalah cacak menang cacak, sing penting ayo tumindak.

131. PRAPTO

Ya wis ayo, lon-lonan. Mbuh mnegko didukani kaya ngapa, disangga bareng-bareng ya?

132. WARSINI

Siyap, Kakangmas Prapto sayang.... (LENDHETAN ALEMAN ING PUNDHAKE PRAPTO)

133. MUSIK

Gamelan (SENGSEM) 

 ** Bersambung ke bagian 5 **

Kusworo, M. Pd.
Kusworo, M. Pd. Mencoba menulis pengalaman, agar bisa dibaca oleh orang lain, semoga bermanfaat. Nomor Whatsapp +6281326649494