Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

"KUCING KEMBANG TELON" (Sandiwara Radio Berbahasa Jawa Bagian 3)

Karya Rita Nuryanti

Sepuluh Besar Lomba Menulis Sandiwara Radio Kundha Kabudayan DIY 2020 dan telah disiarkan di Radio Sonora pada hari Jumat, 25 Des 2020 pukul 14.00

Kucing Kembang Telon, Sandiwara Radio

PERANGAN 3

PARAGA : PAK BROTO, BU BROTO, NINIS, LARDI

RUANG TAMU DALEME PAK BROTO JAM SIJI AWAN

73. MUSIK

Gamelan (SEDHIH)

74. NARATOR

Pak Broto ora jenjem penggalihe. Sekesuk ora mangerteni kumlebateKetel, kucing kembang telon, kang dadi klangenane. Njaban lan njeron omah, kepara dalan ngarepan diinguk bola-bali, Ketel meksa durung katon glibete. Pak Broto nuli lelenggahan ing kursi tamu sinambi ngrantu jumedhule Ketel.

75. SFX

Keprungu swara sandhal nyedhaki papan lenggahe Pak Broto.

76. BU BROTO

Kangmas menika kula tingali kawit wau kok kados kirang jenak. Menggalih menapa, ta? Mbok mangga, ngunjuk teh lan dhahar pisang goreng rumiyin. Tasih benter lho Kangmas, mangke rak lajeng kumepyar sarta lajeng saged menggalih ingkang wening. (NYELEHAKE GELAS LAN PIRING ING MEJA)

77. SFX

Keprungu swara gelas lan piring diselehake meja.

78. PAK BROTO

Ketel, Bune. sliramu ngerti ora? Biasane meang-meong njur ngambus-ambus sikilku, lha wiwit mau kok suwarane wae ora keprungu.

79. BU BROTO

Nggih kula padosane malih. Sinten ngertos tilem wonten kamare Ninis. Biasane angler e, yen pun dielus-elus Ninis niku. Nis..., Ninis! Mrenea, Ndhuk!

80. NINIS

Dalem, Bu. (RADA SAKA KADOHON)

81. SFX

Keprungu swara tumapake sikil wong teka.

82. NINIS

Wonten dhawuh menapa Rama, Ibu?

83. BU BROTO

Ketel ana kamarmu ora?

84. NINIS

Boten menika, Ibu. Boten biasanipun Ketel kesah, adatipun namung muleg ing griya.

85. SFX

Keprungu swara lawang dithothog saka jaba.

86. LARDI

Kula nuwun..., kula nuwun Den Broto!

87. PAK BROTO

E, Kang Lardi! Kene..., kene! Njanur gunung, ana perlu apa dolan mrene? Kene lungguh kene!

88. SFX

Keprungu swara kursi digeret.

89. LARDI

Mekaten, Den. Saderengipun kula nyuwun pangapunten, menawi atur kula mangke boten dados renaning penggalih. Anu..., Den. Kula sumerep piyambak, kucing panjenengan pun tabrak tiyang ngantos dumugi tiwas.

90. PAK BROTO

Ana ngendi? Njur, saiki kucinge kepriye? Sapa sing nabrak?

91. BU BROTO

Sabar ta Kangmas, ampun kemrungsung ngaten. Wis, critakna sing runtut, Kang!

92. LARDI

Ingkang nabrak naminipun Prapto, tiyang Banyuripan. Mesakaken, ketingalipun tiyang sekeng kados kula, lajeng sisihanipun nembe ngandheg. Pramila kucingipun boten kula ken ngrumat piyambak, nanging sampun kula pendhem ing pakebonan kula. Mugi Den Broto boten paring duka dhumateng kula. Lan menika..., awit kawontenanipun namung saged ngaturi arta kalihatus ewu minangka ganti rugi. (NGULUNGAKE DHUWIT)

93. PAK BROTO

(UNJAL AMBEGAN) Sejatine atiku ora narimakake, kucingku ditabrak. Nanging karana kang nabrak kahanane mesakake, ya wis, takeklaske. Muga-muga aku enggal bisa nglalekake, lan Ketel ana gantine. Ora tegel Kang Lardi, nampani dhuwit rongatus ewu. Tulung balekna ya. Iki takwenehi sithik pinangka ganti bensinmu! (NGULUNGI DHUWIT 50 EWU)

94. LARDI

Boten..., Den! Boten sah. Wong namung caket kemawon kok.

95. BU BROTO

Ora apik lho Kang Lardi, nampik rejeki.

96. NINIS

Enggih lho Dhe, marahi ora ngepenakake sing menehi. Yen arep ngulungi maneh dadi tidha-tidha, gelem nampa ora ya?

97. LARDI

Inggih, menawi makaten kula tampi. Matur nuwun Den Broto sekaliyan, matur nuwun Mbak Ninis. Lan gandheng sampun cekap, kula nyuwun pamit.

98. PAK BROTO

Ya wis, kana ngati-ati.

99. LARDI

Inggih, Den. Pareng...

100. NARATOR

Sapungkure Lardi, Bu Broto mbacutake nandangi pagawean pawon, Ninis mlebu kabar nerusake anggone cecawis arep bali maneh mangkat kerja sawise ngaso sedhela, makan siang, Pak Broto bali lenggahan kursi. Dheleg-dheleg mikirake Ketel. Bola-bali rengeng-rengeng tembang Maskumambang kanggo Ketel.

101. PAK BROTO

Ketel Ketel keneng apa kowe mati,

gantenana kanca,

supaya kene tan sepi,

kembang telon gya mrenea..... 

 ** Bersambung ke bagian 4 **

Kusworo, M. Pd.
Kusworo, M. Pd. Mencoba menulis pengalaman, agar bisa dibaca oleh orang lain, semoga bermanfaat. Nomor Whatsapp +6281326649494