Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

"KUCING KEMBANG TELON" (Sandiwara Radio Berbahasa Jawa Bagian 2)

Karya Rita Nuryanti

Sepuluh Besar Lomba Menulis Sandiwara Radio Kundha Kabudayan DIY 2020 dan telah disiarkan di Radio Sonora pada hari Jumat, 25 Des 2020 pukul 14.00

Kucing Kembang Telon, Sandiwara Radio

PERANGAN 2

PARAGA : WARSINI, PRAPTO

RUANG TAMU JAM 10 ESUK OMAHE PRAPTO

36. MUSIK

Gamelan (LIRIH, NGGAMBARAKE WONG SEDHIH)

37. SFX

Keprungu swara sandhal diseret.

38. NARATOR

Warsini gembreget atine. Ora kaya padatan, geneya Prapto lunga tanpa pamitan. Biasane, menyang ngendi wae Prapto mesthi ngandhani Warsini. Ngendi parane, apa keperluane Prapto mesthi walaka. Gandheng iki tanpa ninggal weling sasithika, Warsini bisane mung wira-wiri nginguk menjaba, sapa ngerti Prapto enggal njedhul weneh tengara.

39. SFX

Keprungu swara edhet-edhet motor tuwa duweke Prapto. (SAKAWIT LAMAT-LAMAT, SAYA SUWE SAYA CETHA)

40. WARSINI

(NGADEG ING TENGAH LAWANG) Saka ngendi e, Mas? (MBENGOK, NULI LUNGGUH KURSI, ULAT NJEGADUL)

41. PRAPTO

Ngapa e, War? Ana wong lanang teka saka lelungan, ora kok digawekke wedang malah disuguhi lambe njedhir kena dikucir. Takgolekke karet sik, ya!

42. WARSINI

Mbuh, Kang! Yen lunga ki mbok pamitan! Arepa mung elek, gur isa nggo smsan, hape mbok digawa. Ora nggawe dheg-dhegan wong ngomah!

43. PRAPTO

O, gedhe cilike, jeneng sira mono kangen marang pun Kakang ta Yayi? (LUNGUH ING JEJERE WARSINI, TANGANE KUMLAWE, NGELUS RAMBUTE WARSINI)

44. WARSINI

Mbuh, Mas! Ora kethoprakan iki! (TANGANE PRAPTO DIKAPITAKE). Lho Mas, tanganmu kena apa kok mbarut-mbarut? (KAGET, TANGANE PRAPTO DIILING-ILINGI)

45. PRAPTO

Ora mung tangan. Sikilku rasane njarem kabeh, pating srenut merga ngambung aspal.

46. WARSINI

Tiba ta, Mas? Lha gek arep menyang ngendi, iki mau?

47. PRAPTO

Takcrita ya, ning aja kok nesoni?

48. WARSINI

Kapan ta Mas, aku nesu, yen njenengan ora kebangeten. Lha yen kerep kebangeten, ya mesthi ajeg takprenguti. Ning, aku mono rak apikan ta, Mas? Wong durung tau ngeleki liyan, he he he....

49. PRAPTO

Hiii..., kecut! Wis, rungokna sik ta! Niyatku mau pancen nglimpekke kowe! Arep menyang pasar Wonosari tuku popok, grita, klambi bayi, gedhong, lendhang kanggo nggendhong, lan ember kanggo ngedusi. Mbokmenawa anggonmu numpak motor kurang ngati-ati, ngerti-ngerti malah nabrak kucing. Lha kok ya njur mati.

50. WARSINI

Mati, Mas? (KAGET). Terus, kok guwang ngendi kucing mau? Njaluk pangapura ora marang sing kagungan?

51. PRAPTO

Wis beres. Ana wong mitulungi, jenenge Pak Lardi. Dheweke apikan. Kucing kasebut arep dikuburke, njur arep sowan marang sing kagungan kucing lan nyuwunake pangapura.

52. WARSINI

Jaman saiki, angel lho Mas, ana wong nduweni bebuden luhur kaya mangkono. Terus, njenenge wis ngaturi dhuwit ora ketang pira, nggo saderma tandha matur nuwun durung?

53. PRAPTO

Uwis.

54. WARSINI

Pira?

55. PRAPTO

Limangatus ewu.

56. WARSINI

Ha?!!! (KAGET). Kuwi mau ya dhuwit kabeh, Mas? Dudu godhong? Limangatus ewu mono setengah yuta, lho Mas! Ora sithik kanggone awake dhewe. Kaya wong mblegedhu dhuwit sakmono diweneh-wenehke! (NESU)

57. PRAPTO

Sik..., sik..., sik! Sing sareh! Aja kemrungsung muring dhisik! Dhuwit sakmono pancen akeh, nanging ngubur kucing mono butuh wragad saorane kanggo tuku mori putih lan kembang. Durung, Pak Lardi kang kudu ngeklaske lemah pekarangane kanggo ngubur kucing kasebut. Durung maneh yen sing kagungan kucing ora trima. Kepriye coba?

58. WARSINI

Kucing apa kuwi, Mas? Kok sing ngubur ndadak nganggo mori barang. Kucinge artis, kucing pesugihan, apa kucing bangsane siluman sing tunggu kreteg?

59. PRAPTO

Hussh! Yen omong aja clometan kowe! (MENCERENG). Kucing kasebut jenenge kucing kembang telon. Wiwit jaman simbah-simbah, yen nganti nabrak utawa mateni kucing nanging ora kerumat, bisa njalari cilaka, bisa...

60. WARSINI

Malati ya, Mas? Jan, sekti tenan trah kucing kuwi! (CENGENGESAN)

61. PRAPTO

War, yen omong mono mbok dijaga! Para leluhur ngono mau merga ana bukti nyata! Kowe ngerti ra, Parjan kae, anake Lik Wira kang gundhul plonthos? Kuwi merga Lik Wira yen nyrumbat kambil digawe bunder kempleng gek ora nganggo amit-amit jabang bayi. Terus, Sardi kae sikile rada pengkor ta, merga bapakne seneng mbandhemi pitike tangga.

62. WARSINI

Terus, apa sambung rapete karo kucing mau Mas, tumrap awake dhewe?

63. PRAPTO

Jare..., jare lho iki! Yen kucing kasebut ora kerumat kanthi becik, bisa nggawa sial, kaluwih yen sing wadon lagi mbobot, anake bisa cacad. Ning tenangna pikirmu, aku wis njaluk tulung Pak Lardi. Mula yen mung dhuwit limangatus sewu, eklasna ya. Muga-muga sesuk ana rejeki maneh.

64. WARSINI

Wadhuh, Mas! Aja ngedheg-dhegi ta! Wingi wae pas priksa sing keri dhewe na Puskesmas, nggon USG ketok banget, sirah, awak, tangan, lan sikile komplit kok. Aku luwih percaya dokter tinimbang Pak Lardi mau. Sehat ya anakku. Lair lancar, sehat, lan normal! (NGELUS-ELUS WETENGE)

65. PRAPTO

Pandongaku ya ngono, War. Ndilalah iki mau kok ana alangan. Miturut kapercayan, yen uwis ana kala menga kudu disembadani. Yen ora, bisa kedadeyan temenan. Bab butuhmu nggo bayen, kepepete durung duwe dhuwit, sesuk tak utangke mandhor proyek. Disaur tenaga, mosok ya ora oleh.

66. WARSINI

Sante wae, Mas. Wingi kalane wetengke durung gedhe rak sok didhawuhi Bu Ratri umbah-umbah lan nyetlika. Lha kae, digawani rong kresek gedhi. Ember, kranjang, kepara dolanan bayi ya digawakke.

67. PRAPTO

Ya wis yen ngono, nyicil ayem. Saiki pun Kakang ketaman lara luwe, Dhiajeng. Sliramu masak apa?

68. WARSINI

Welleh, mau keweden, saiki ndhagel!

69. PRAPTO

Amung sliramu panglipurku, Dhiajeng!

70. WARSINI

Uwis..., uwis! Dadi gandrungan iki mengko! Ayo gek maem karo jangan bening, tempe garit.

71. PRAPTO

Ayo, Dhiajeng! Ha ha ha....

72. MUSIK

Gamelan (SENGSEM) 

** Bersambung ke bagian 3 **

Kusworo, M. Pd.
Kusworo, M. Pd. Mencoba menulis pengalaman, agar bisa dibaca oleh orang lain, semoga bermanfaat. Nomor Whatsapp +6281326649494