Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

"KUCING KEMBANG TELON" (Sandiwara Radio Berbahasa Jawa Bagian 5)

Karya Rita Nuryanti

Sepuluh Besar Lomba Menulis Sandiwara Radio Kundha Kabudayan DIY 2020 dan telah disiarkan di Radio Sonora pada hari Jumat, 25 Des 2020 pukul 14.00

Kucing Kembang Telon, Sandiwara Radio

PERANGAN 5

PARAGA : PAK BROTO, BU BROTO, NINIS, PRAPTO, WARSINI, LARDI

RUANG TAMU DALEME PAK BROTO JAM SEWELAS AWAN

134. MUSIK

Gamelan (NELANGSA)

135. NARATOR

Wewayangane Ketel tansah kumlebat ing penggalihe Pak Broto. Gawang-gawang kaya lagi wingi sore, ana kucing meang-meong mlebu platarane Pak Broto. Jalaran kucing katon nyenengake, Ninis nuli mlebu ngomah, njupuk bandeng kanggo makani. Anggone mangan katon ndemenakake, lan manut wae kalane dicekel, digawa mlebu ngomah. Krentege kulawargane Pak Broto, ngopeni kucing mbokmenawa pancen golek ngegeran. Saupama mengko kang nduweni nggoleki, uga bakal diwenehake. Kanyatan ora ana kang alok kelangan. Kucing resmi dadi klangenane kulawargane Pak Broto. Ulese kucing kasebut werna telu, putih, ireng lan kuning semu coklat kang uga sinebut kucing kembang telon. Murih gampange banjur diarani Ketel, Kembang Telon. Ing sadhengah wektu, Pak Broto tansah lenggah ing kursi tamu, mbok-mbok ana kucing liyane kaya Ketel kang klendheh-klendheh mlebu.

136. PAK BROTO

Ketel Ketel keneng apa kowe mati,

gantenana kanca,

supaya kene tan sepi,

kembang telon gya mrenea.....

137. NINIS

Rama..., Rama.... Wiwit enjing kok namung lenggahan kemawon lan ngajeng-ajeng Ketel. Mbok sampun, dipun eklasaken, Rama. Kula padosaken kucing anggora kadospundi? (NYEDHAKI)

138. PAK BROTO

Lha kok isih ana ngomah ki antuk sift bengi apa?

139. NINIS

Inggih, Rama.

140. PAK BROTO

Ya uwis. Mangertiya, ya Ndhuk. Kucing kembang telon mono dudu sembarang kucing. Sewu siji nemu kucing kembang telon. Ngono tetembungane saking arange. Ujaring kandha, sapa kang ketekan kucing kembang telon bisa nekakae rejeki. Eling ta, bareng ana Ketel, rejekine Rama kaya dene banjur mbanyumili. Tambang watu alam saya ndedel lan tambah tenaga kang melu makarya, sawah lan tegalan, panene uga lumayan. Beda kalane ketel durung teka. Masarke watu alam wae angele setengah mati, terus panen ya sok nganggo gagal barang. Lha Rama uga wedi, sapungkure Ketel ngko gek ana-ana wae lelakon kang ora nyenengake. Upamaa kokganti kucing kang larang regane, durung mesthi ngrejekeni kaya Ketel.

141. NINIS

Rama pitados gugon tuhon menika?

142. PAK BROTO

Ya percaya ora percaya. Yen percaya, kok ya ora mlebu nalar, mosok iya mung jeneng kucing mangaribawani uripe manungsa? Nanging yen ora percaya, kok ya bener lan nyata. Piye hara, yen mangkono kuwi? Apike ya percaya wae, wong ya ana nyatane.

143. NINIS

Nanging Rama, nyuwun pangapunten, mekaten menika menapa boten ngirangi keimananipun dhateng Allah? Nyuwun deduka Rama, menawi pun wastani keladuk. Saestu, namung saderma nyuwun pirsa kemawon.

144. PAK BROTO

Wo, karo Allah kuwi ya wajib percaya. Lha perkara kucing mau, mbokmenawa mung kanggo lantaran wae. Kabeh kang dumadi karana panguwasa lan idi palilahe Allah. Kucing mung minangka sarana, utawa tembunge saiki sugesti. Dipercaya becik, ya becik tenan dadine. Kira-kira ngono kuwi. Saking yakine yen kucing kembang telon ngrejekeni, njur mempeng nyambut gawe, lan ndilalah kasil jumbuh klawan usahane. Rak ya ngono, ta?

145. NINIS

Kasinggihan, Rama.

146. PAK BROTO

Sejatine, aku ki ora mung mikirke awake dhewe, nanging uga nyumelangake pawongan kang wis nabrak Ketel nganti mati. Jare wong ora duwe, gek bojone lagi mbobot. Hiiii..., muga-muga ora ana kedadeyan apa-apa kang ora becik (NUTUP PASURYAN NGANGGO TANGAN SAKLORON)

147. NINIS

Saged wonten kedadosan menapa, Rama?

148. PAK BROTO

Yen ngrumat kucing kasebut rak bakal nekakake rejeki, lha sing mateni, mbuh kasengaja utawa ora, jarene bakal mbilaheni utawa nemu cilaka.

149. NINIS

Mugi-mugi boten wonten menapa-menapa inggih, Rama.

150. PAK BROTO

Iya, Ndhuk. Aamiin....

151. NARATOR

Kalane Pak Broto lan Ninis lagi nedheng-nedhenge wawan pirembugan, Bu Broto gegancangan bali saka warung ditutake wong loro, Prapto lan Warsini.

152. BU BROTO

Kangmas, menika wonten tamu, badhe sowan. (SWARANE BU BROTO SAKA TERAS)

153. PAK BROTO

Mangga..., mangga. Tindak mlebet, Mas, Mbak!

154. PRAPTO LAN WARSINI

Inggih, matur nuwun. (JUMANGKAH MLEBU NGOMAH)

155. PAK BROTO

Mangga, pinarak lenggah!

156. SFX

Keprungu swara kursi digeret.

157. PRAPTO

Ndherek nepangaken Pak, kula Prapto, dene semah kula menika Warsini. Walaka kemawon, kula ingkang nabrak kucingipun Bapak. Pramila sowan kula mriki, badhe nyuwun pangapunten, kula boten saged nyembadani pamundhutipun Bapak arta kalih yuta, saha gandheng semah kula sampun titi wancinipun bayen, kula ampun dipun lapuraken polisi rumiyin, nggih Pak. Saestu, kula nyuwun sih kawelasan panjenengan. Kula namung saged ngaturi pisang asil kebon kula, Pak. Mugi Bapak sakulawarga kersa nampi. Inggih namung menika gadhahan kula. (NUDUHAKE PISANG KANG DISENDHEKAKE ING PINGGIR LAWANG)

158. PAK BROTO

Sik.., sik, Mas. Durung bisa nangkep aku. Kok nyebut dhuwit rong yuta karo lapur polisi ki larah-larahe kepriye?

159. PRAPTO

Dados, boten estu kalih yuta lan pun lapuraken, Pak? Matur nuwun..., jan matur nuwun saestu. Aku ora sida dikunjara War..., bisa nunggoni anggonmu bayen.

160. WARSINI

Iya..., iya, Mas. Matur nuwun inggih Pak, Bu, saha Mbak.

161. PAK BROTO

Lha kabar saka sapa yen aku njaluk dhuwit rong yuta lan nglapurake polisi?

162. PRAPTO LAN WARSINI

Pak Lardi.

163. PAK BROTO

Ora nggenah tenan, Kang Lardi ki!

164. BU BROTO

Pun timbali kemawon, Kangmas!

165. NINIS

Inggih, Rama! Dipundukani kemawon! Ngisin-isinke, tenan!

166. PAK BROTO

Sing dha sabar ta ya.... Wis Mas Prapto, critaa kepriye larah-larahe kok Kang Lardi duwe pokal mangkono.

167. PRAPTO

Nalika kula nabrak kucing kalawingi, dipun tulungi Pak Lardi. Ngendikanipun, kucing kasebat kedah pun rumat kados dene tiyang tilar. Kula ugi kapurih madosi priyayi ingkang kagungan kucing. Wusana kula nyuwun tulung Pak Lardi kangge ngrampungaken perkawis. Kula caosi arta gangsalatus ewu, awit inggih namung semanten arta kula. Dinten candhakipun Pak Lardi tindak panggenan kula. Criyos menawi ingkang kangge ubarampe ngubur kucing telas tigangatus ewu, ingkang kalihatus ewu pun aturaken ingkang kagungan kucing, Den Broto, nanging boten kersa nampi. Kedah kalih yuta, lan menawi boten saged nyembadani badhe pun lapuraken polisi. lajeng..., bacutna, Mak! (NYENGGOL WARSINI)

168. WARSINI

Semah kula kontrang-kantring, Pak. Arta boten gadhah, nanging ugi boten pengin dipunkunjara. Pun, kula ajak kemawon sowan panjenengan. Intinipun, pasrah nanging ugi nyuwun sih kawelasan. E..., jebul mekaten kasunyatanipun.

169. PAK BROTO

Dadi, dhuwit limangatus dikanthongi, isih njaluk tambahan rong yuta? Jan ketegelen tenan! Wingi pancen mrene menehi dhuwit rongatus ewu minangka ganti rugi. Nanging taktolak, takkon mbalekke. E, lha kok malah duwe ada-ada neka-neka. Wis, aja dha dadi ati. Bab Kang Lardi ngko urusanku. Sing penting awake dhewe wis padha padhange. Mung welingku, dongakna kulawargaku, sanajan wis kelangan kucing kembang telon, ora bakal ana alangan apa-apa, kalis ing rubeda, rejeki tansah lumintu tumeka. Semono uga kulawargamu muga tansah ayem tentrem adoh saka godha rencana, kacukupan kebutuhan lair batin.

170. PRAPTO

Aamiin.... Matur nuwun, Pak Broto sakulawarga. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten awit sampun damel kuciwa, sampun nabrak kucing lan boten saged ngaturi kerugian menapa-menapa. Awit sampun sawetawis wekdal...

171. PAK BROTO

Sik..., sik! Kae Kang Lardi liwat. Takundange, kowe wong loro dha mlebua njero, sik. Terna, Nduk Ninis!

172. NARATOR

Prapto lan Warsini mlebu menyang ruang keluarga, diterke Ninis, uga Bu Broto. Pak Broto enggal gumregah jumeneng, mbengok sora ngundang Lardi.

173. PAK BROTO

E, Kang Lardi! Kok ketok ngibrit ki selak menyang ngendi? Mampir sik, kene! Ana rembug penting! Dhelit wae!

174. NARATOR

Lardi ewuh aya. Batine gela, geneya ndadak liwat ngarep daleme Pak Broto. Satleraman dheweke weruh motore Prapto distandarke, mula gegancangan nglungani. E, lha kok konangan. Satemene dheweke kepengin mlayu, nanging karana ngajeni Pak Broto, sikile kepeksa direm, mandheg.

175. LARDI

E.., e.., inggih Den! Wonten dhawuh menapa? (SINAMBI MLAKU NYEDHAKI)

176. PAK BROTO

Ora. Kok sajak sipat kuping kaya dioyak macan ki, satemene arep menyang ngendi?

177. LARDI

Anu, Den. Badhe dhateng griyanipun Lanjar. Turene ajeng mande menda, lha tinimbang kedhisikan blantik sanesipun, rekane ajeng kula purugi riyin.

178. PAK BROTO

Ya wis. Ayo, mlebu ngomah sedhela wae. Yen mung adeg-adegan ngene kok kaya kurang prayoga.

179. LARDI

Inggih, Den. (LINGAK-LINGUK, MRIPAT NGAWASI KIWA TENGEN) Wonten tamu ta, Den?

180. PAK BROTO

Ora. Mung Sunar tak kon mbubuti suket mburi omah.

181. LARDI

O, ngaten. Kula kinten wonten ingkang sowan. (BATINE AYEM, JEBUL MOTOR ING PLATARAN MUNG MADHA RUPA WAE KARO MOTORE PRAPTO)

182. PAK BROTO

Lungguh, Kang.

183. LARDI

Inggih, Den. Matur nuwun.

184. PAK BROTO

Ngene, Kang. Aku wingi rak njaluk tulung mbalekke dhuwit rongatus ewu sing jare nggo ganti rugi saka wong sing wis nubruk Ketel nganti mati. Wis tekan durung?

185. LARDI

E.., e, nggih sampun, Den. (RADA GROYOK) Nanging nyuwun pangapunten, kesupen matur.

186. PAK BROTO

Ditampa apa dibalekke?

187. LARDI

Dibalekke. (KAGET DHEWE, ORA NGIRA GENEYA TEMBUNG IKU KANG KAWETU) Kula nggih bingung, Den. Arta niku badhe kula napakke. Kajeng kula wangsul nggene Lanjar badhe sowan, nanging kok malah sampun dipun timbali menika.

188. PAK BROTO

Jujura, Kang. Pawongan kasebut menehi dhuwit mung rongatus kuwi apa luwih?

189. LARDI

Saestu Den, namung kalih atus menika.

190. PAK BROTO

Tenan? Ora luwih?

191. LARDI

Boten, Den.

192. PAK BROTO

Mas Prapto....

193. LARDI

Kula lajengan nggih Den, selak kepancal Lanjar! (NGADEG, NEDYA LUNGA)

194. PAK BROTO

Ngko sik, lunggaha sik. (NGGERET TANGANE LARDI)

195. NARATOR

Prapto, warsini, Bu Broto, Ninis, metu menyang ruang tamu. Padha lungguh anteng, ngawasi Lardi.

196. PAK BROTO

Piye, Kang Lardi? Prasajaa wae, aja numpuk dosa. Pisan wae ngomong dora, sateruse bakal dora kanggo nutupi dora ing ngarep-ngarepe. Kamangka, wong dora, wong ngapusi, mesthi bakal kewiyak ing tembe mburi.

197. LARDI

Inggih, Den. Estunipun gangsalatus.

198. PAK BROTO

Kucinge ya kok upakara kaya salumrahe manungsa?

199. LARDI

Boten, Den. Namung kula pendhem kemawon.

200. PAK BROTO

Limangatus ewu gletheg, lumayan no. Coba sawangen Prapto karo bojone, kok tegel men ta Kang..., Kang Lardi! Bener kowe kuwi blantik, nanging aja kabeh perkara kok blantiki. Satemene pakaryanmu halal, nanging yen ngono kuwi dadi haram.

201. LARDI

Kula nyuwun pangapunten, Den.

202. PAK BROTO

Ya marang Mas Prapto, kok marang aku. Sik, jare aku ora trima yen mung rongatus ewu, njaluk rong yuta? Kang Lardi..., Kang Lardi! Kuwi jenenge pitenah. Ora kok Mas Prapto kang tak lapurke merga nabrak kucingku, nanging awakmu kang wis mitenah aku, nyenyamah ajining dhiriku, yen tembunge saiki, pencemaran nama baik.

203. LARDI

Kula ngakeni lepat, Den. Pramila kula nyuwun sih pangaksama nggih Den Broto lan Mas Prapto. Kula janji, arta gangsalatus ewu badhe kula wangsulke Mas Prapto. Niki Mas, dereng kula angge kok. (NGROGOH KANTHONGAN, NGULUNGAKE DHUWIT LIMANGATUS EWU MARANG PRAPTO)

204. PRAPTO

Nanging, Pak?!

205. PAK BROTO

Wis ta, kuwi dhuwitmu, hakmu.

206. PRAPTO

Kasinggihan, Pak. Matur nuwun.

207. PAK BROTO

Sik, Kang Lardi. Ngko gek iki mau arep kok nggo dhuwiti wedhus?

208. LARDI

Leres, Den. Kangge tambah-tambah lumayan.

209. PAK BROTO

Lardi..., Lardi! Mesakke kulawargamu kok pakani nganggo barang haram. Ora dadi daging, ngerti ra?

210. BU BROTO

Iya lho, Kang! Sing ngati-ati. Yen ana wong kang nyebut anake angel diatur, murang tata, lha ditakoni wae dipakani apa?

211. LARDI

Inggih Pak, Bu. kula ngakeni lepat. Gandheng sampun cekap, kula nyuwun pamit badhe dhateng nggene Lanjar. Pareng.... (MBAKA SIJI BANJUR DISALAMI MULI GEGANCANGAN METU)

212. PRAPTO

Semanten ugi kula, Pak. Gandheng sampun sawetawis sowan, sagedipun namung matur nuwun lan nyuwun pangapunten sampun damel repot. Pramila keparenga badhe nyuwun pamit.

213. WARSINI

Wadhuh..., kepriye iki Mas? Wetengku lara banget, ora kuwat-kuwata! (KELARAN, NYEKELI WETENG)

214. BU BROTO

Arep babaran mbokmenawa! Ayo, Nis! Ngetokke mobil, digawa menyang rumah sakit.

215. NINIS

Inggih, Ibu.

216. NARATOR

Ninis enggal-enggal menyang garasi, manasi mobil nuli metu menyang plataran. Pak Broto lenggah ing kiwane Ninis, dene Bu Broto, Warsini, lan Prapto lungguh ing mburi.

217. SFX

Keprungu swara mobil ninggalake plataran. 

 ** Bersambung ke bagian 6 **

Kusworo, M. Pd.
Kusworo, M. Pd. Mencoba menulis pengalaman, agar bisa dibaca oleh orang lain, semoga bermanfaat. Nomor Whatsapp +6281326649494