Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

"KUCING KEMBANG TELON" (Sandiwara Radio Berbahasa Jawa Bagian 6 Penutup)

Karya Rita Nuryanti

Sepuluh Besar Lomba Menulis Sandiwara Radio Kundha Kabudayan DIY 2020 dan telah disiarkan di Radio Sonora pada hari Jumat, 25 Des 2020 pukul 14.00

Kucing Kembang Telon, Sandiwara Radio

PERANGAN 6

PARAGA ; WARSINI, PRAPTO, NINIS, PAK BROTO, BU BROTO

BANGSAL ING RUMAH SAKIT

218. MUSIK

Gamelan (LIRIH, NENTREMAKE)

219. SFX

Keprungu suwara kang biasane ana ing rumah sakit (UPAMA, SUWARA GLEDHEGAN)

220. NARATOR

Tekan rumah sakit ing kutha, Warsini enggal diupakara. Anggone nglairake pancen maju rong minggu tinimbang saka prakirane dhokter. Sawise proses nglairake rampung, ibu lan anak diresiki, nuli dipindhah ing kamar. Sawise siap sakabehe, dhokter ngidinake Warsini ditunggoni, dene bayi dipapanake ing ruangan khusus kanggo bayi. Tanpa mindhon gaweni, Prapto, Ninis, Bu Broto, lan Pak Broto nuli gegancangan mlebu ing kamare Warsini.

221. BU BROTO

Piye, Mbak. Lancar ta anggonmu babaran?

222. WARSINI

Pangestinupun, Ibu.

223. NINIS

Putri ya, Mbak? Ayu, kaya ibune.

224. WARSINI

Inggih Mbak, estri. Mugi-mugi ayu lan pinter kados Mbak Ninis.

225. NINIS

Cacad ora?

226. PAK BROTO

Ninis?!! (MENCERENGI NINIS)

227. NINIS

Boten, Rama. Namung kangge ngecek, menapa ingkang dipun sumelangaken Mas Prapto numusi boten.

228. WARSINI

Boten, Mbak. Awit pandonga panjenengan sedaya, anak kula normal boten wonten cirinipun.

229. NINIS

Lho Mas Prapto, apa kang kok sumelangake mau mung dhapur keweden wae. Sing cetha, wong nabrak kucing pancen wong kang cilaka, nemu alangan amarga kurang pangati-ati. Lha yen tansah waspada, mesthine iya ora bakal nabrak kucing, ora sida cilaka. Iya ra?

230. PRAPTO

Inggih, Mbak Ninis. Karang kula tiyang dhusun, boten mangan sekolahan, nggih pitados mawon kaliyan bab-bab mekaten, jer wonten buktinipun.

231. BU BROTO

Mangan sekolahan ya atos no Mas, ora ana sing donyan. Kuwi mbeneri wae ya, Mas Prapto. Lha kok njur dinggo paugeran.

232. SFX

Keprungu swara hape muni

233. PAK BROTO

Takmetu sedhela ya, ana tilpun iki. (METU SAKA RUANGAN)

234. WARSINI

Mas.... (CLILANG-CLILENG NGAWASI KIWA TENGEN) BPJSe awake dhewe ki mung kelas telu lho, kok kamare jembar, gek mung dhewe, ana ACne pisan. Apa kuwat mbayar?

235. PRAPTO

Kabeh mau sing ngurus Mbak Ninis. Ngendikane, Mbak Ninis sing mbayari. Ayo, matur nuwun marang Mbak Ninis!

236. WARSINI

Matur nuwun nggih Mbak Ninis, Bu Broto, kulawarga kula namung damel repot. (MRIPATE KEMBENG-KEMBENG ELUH)

237. NINIS

Padha-padha, Mbak Warsini. Ketemu Mbak Warsini lan Mas Prapto, rumangsaku kaya nemu sedulur. Kuwi yen sampeyan sakloron gelem ngaku.

238. PRAPTO

Lha panjenengan sakulawarga menapa boten lingsem ngaken sedherek dhateng kula, tiyang dhusun, boten sugih, boten pinter.

239. BU BROTO

Wallah Mas, Yen aku ya, Mas. Padha dene sing maem sega, ora sah dibedak-bedakke. Kang mbedakake awake dhewe mono budi pekertine. Pedah apa cedhak karo wong kang budi candhala. Ora mung anenulari, aja-aja malah dadi korbane. Hiii..., amit-amit!

240. PRAPTO

Inggih, matur nuwun menawi mekaten, Ibu.

241. NARATOR

Pak Broto kang sakawit pamit metu nampa telpun, gegancangan mlebu, ngandharake kabar wigati.

242. PAK BROTO

Bu..., Bu! Aku wingi rak nawani Pak Made ing Bali bab batu alam, saiki pesen 300 meter kubik, lan suk bakal pesen maneh sing luwih akeh.

243. BU BROTO

Alhamdulillah, Kangmas. Mugi-mugi lancar lan dados pelanggan kados dene sanesipun.

244. NINIS

Aamiin.... Niki rejeki nggih Rama? Mangka bar kecalan Ketel lho? Kudune didohi kok malah wonten ingkang nyedhak niki! Dados...,

245. PAK BROTO

Gugon tuhon kuwi ora bener yen mung ditampa kanthi mlaha, ora dionceki! Ha ha ha..., (NINIS DIELUS-ELUS RAMBUTE) Kang bener mono yitna yuwana lena kena, sing ngati-ati bakal slamet, sing sembrana bakal cilaka. Rejeki uga kudu diupadi, ora mung percaya marang garis pepesthen tanpa pambudidaya. Rak ya ngono ta Mas Prapto?

246. PRAPTO

Inggih, Bapak. Leres sanget.

247. WARSINI

Bapak, menapa kepareng kula nggadhahi panyuwunan.

248. PAK BROTO

Apa, Mbak? Sauger bisa wae, taksembadani.

249. WARSINI

Mugi keparenga Bapak ingkang maringi tetenger dhumateng anak kula.

250. PAK BROTO

Lha kok aku, bapakne no. Kepriye Mas Prapto?

251. PRAPTO

Sumangga Bapak kemawon.

252. PAK BROTO

Ya. Awake dhewe bisa ketemu rak merga kucing kembang telon. Kembang..., kembang kuwi sekar. Ya..., Sekar! Sekar Kinasih. Kanthi pangajab, dadiya bocah wadon kang diasihi, ditresnani sapa wae. Piye?

253. PRAPTO

Sarujuk sanget, Pak.

254. WARSINI

Matur nuwun, Bapak.

255. BU BROTO

Muga-muga langgeng anggone padha paseduluran.

256. KABEH

Aamiin....

257. NINIS

Kabeh mau gara-gara Ketel...,

258. KABEH

Kucing kembang telon

259. MUSIK

Gamelan (PANUTUP) 

**TAMAT** 

Kusworo, M. Pd.
Kusworo, M. Pd. Mencoba menulis pengalaman, agar bisa dibaca oleh orang lain, semoga bermanfaat. Nomor Whatsapp +6281326649494